İstanbul: +90 (216) 688 34 36 | Ankara: +90 (312) 265 07 08) hr@obss.com.tr

ADAY AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ADAY AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de yerleşik OBSS TEKNOLOJİ A.Ş.  (“OBSS”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

 • OBSS çalışan adayı/stajyer adayı olmanız nedeniyle şirketimiz ile olan iş ilişkiniz dahilinde;
 • İşleme amacına uygun, ölçülü ve sınırlı nitelikte,
 • OBSS olarak talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin,
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde;

  işleneceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sizi aşağıda açıklandığı şekilde veya aşağıdaki açıklanmıyorsa bu süreçte ayrıca bilgilendirerek ve aydınlatarak faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, iş ortaklarımıza aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

OBSS TEKNOLOJİ TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

OBSS, adayların kendileri tarafından sağlanan veya şirket tarafından acık kaynaklardan temin edilen kişisel verileri işleyebilmektedir.
İşlenen Kişisel veriler aşağıda listelenmiştir;

Kimlik VerisiAd, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet tc kimlik, uyruğu ve çalışan adayı tarafından özgeçmişte yer verilmiş diğer kimlik bilgileri ile
Referanslarının Ad, Soyadı
İletişim VerisiEv ve kişisel cep telefon numarası, açık adres bilgisi, kişisel e-posta adresi;
Referanslarının telefon numarası ve e-posta adresi;
Özel Nitelikli Kişisel VeriEngelli aday olmanız durumunda Engellilik durumu/ tanımı/ yüzdesi;
Tarafımızca talep edilmemesine rağmen tarafınızca özgeçmişinizde açıklanması durumunda dernek/vakıf üyelikleri veya Kan Grubu;
Özlük VerisiAskerlik bilgisi;
Sürücü Belgesi;
İlgi Alanları;
Özgeçmiş.
Eğitim VerisiÖğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, bilgisayar bilgisi, aldığı kurslar, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi ve özgeçmişte yer alan diğer eğitim verileri.
Görsel ve İşitsel VeriGerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları.
Çalışma VerisiDepartmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, önceki işe giriş/çıkış  tarihleri, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu;
Çalıştığı işyerlerinden ayrılma sebepleri, çalıştığı firmaların isimleri;
Çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, ihbar süresi. Son çalıştığı yerdeki ücret ve yan hakları
Staj bilgileri;

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

OBSS tarafından, kişisel verileriniz şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili ürün/hizmetleri sunabilmek ve bu ürün/hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla işlenecektir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
Aşağıda kişisel verilerinizin işleme amaçları yer almaktadır:

Şirketin ana faaliyetlerinin yerine getirilmesi;

 • OBSS’nin çalışmış olduğu müşterilere ilgili kaynakların yönlendirilebilmesi için adayın özgeçmişinin ismi kapalı bir şekilde müşteri ile paylaşılarak görüşmelerin sağlanması,
 • Müşteri görüşmelerinin değerlendirilmesi,
 • Adaylarla iletişimin sağlanması,

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması;

 • İşyeri güvenliğinin sağlanması,
 • Kontrollü alanlarda giriş çıkışların kamera ve ziyaretçi kartı ile kontrol edilmesi.
 • Şirket girişleri için bina ve/veya OBSS resepsiyonu tarafından kimliği kanıtlayıcı bilgilerin talep edilmesi.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması;

 • Aday verilerinin İnsan Kaynakları sisteminde tanımlanması,
 • Aday verilerinin sistem üzerinde güncel tutulmasının sağlanması,
 • Adayların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması,
 • Şirket etkinlikleri için iletişimin sağlanması,
 • Kalite kontrolün sağlanması,
 • Bilgi güvenliği kontrolünün sağlanması,
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,
 • İş görüşmesi değerlendirme anketlerinin analizinin yapılması.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

OBSS, kişisel verileri e-posta, İnternet, çevrimiçi platform gibi elektronik ortamlar aracılığıyla elde etmektedir. Kişisel verilerinizin elde edilme sebepleri ise aşağıdaki gibidir:

 • OBSS’nin şirket kültürüne ve aranan pozisyona uygun aday seçmesine yönelik meşru menfaati
 • OBSS’nin İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan iş ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bu mevzuatta öngörülen faaliyetleri gerçekleştirmesi
 • Bizimle paylaştığınız veriler içerisinde özel nitelikli kişisel veri yer alıyorsa ve bizim bu verileri işlemememiz gerekiyorsa açık rıza vermeniz halinde elde edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMASI VE YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

OBSS kişisel verileri, yasal ve iş sağlığı/güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümlerin – gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlarla; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,  kurum yer alınan Teknoparklar gibi kamu tüzel kişilerinden gelen usule ve yasaya uygun talepleri karşılamak amacıyla paylaşılabilir.

Bunların dışında aşağıda verilen OBSS’nin faaliyet alanlarına uygun ve işbu dokümanda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz OBSS’nin yurtiçindeki müşteri ve iş ortaklarıyla sınırlı ve ölçülü şekilde paylaşılmaktadır.

Şirketin tanımlı amacın yerine getirilmesi;

 • Aday tarafından paylaşılan bilgiler; aday tespit, teknik ve İnsan Kaynakları görüşmeleri ile müşteri görüşmelerinin sağlanması gibi işlemlerinin yürütülmesi için şirket içi çeşitli yazılım programlarında işlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bu veriler, uygulamaların kendi veri kayıt ortamlarında, OBSS cihazlarında saklanmaktadır.
 • Adayın paylaştığı referansların araştırılması amacının gerektirmesi nedeniyle, referanstaki ilgili şirket/kişi ile paylaşılmaktadır.
 • Şirketin söz konusu adayın istihdamını bir müşteri projesi için gerçekleştirmesi halinde aday verileriniz ilgili müşteri yetkilileri ile paylaşılmaktadır.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi;

 • Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla, hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabilmektedir.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması;

 • Kişisel verilerinizden ulaşım, konaklama, araç tedariki gibi sebeplerle ilgili gerekli olanlar bu konuda çalıştığımız firmalara aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Açık rıza vermeniz halinde kişisel verileriniz; hak kazanan adaylara eğitim/seminer verilmesi ve koşulları sağlayan adayların müşteri/iş ortakları ile iş görüşmesi yapması amacıyla yurt dışı seyahatlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması için yurt dışı merkezli seyahat acentesi ve seyahatlerin kolaylaştırılması ve organizasyonu hizmetleri sağlayan şirketlerle ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışı merkezli toplu e-posta gönderimi sağlayıcılarla ve başvurulan pozisyonun ilişkide olacağı yurtdışında yer alan muhtemel müşteri adayı yetkilileri ile bu amaçlara sınırlı ve ölçülü olarak paylaşılmaktadır v e yurtdışına aktarılmaktadır.

KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kanun madde 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman kisiselveri@obss.com.tr  adresine e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde öngörülen diğer iletişim yöntemlerini de kullanabilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin OBSS için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
OBSS TEKNOLOJİ A.Ş.

Mersis No: 0633087578400001

İletişim Adresi: İstanbul Sanayi Mah.Teknopark Bulvarı No:1/8a Blk.3.Kat 8301 Kapı No 34906 Pendik/İstanbul

İletişim Linki: http://obss.com.tr/ , kisiselveri@obss.com.tr Telefon : +90 216 688 3436