İstanbul: +90 (216) 688 34 36 | Ankara: +90 (312) 265 07 08) hr@obss.com.tr

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Çalışanlarımız ve Paydaşlarımız,

OBSS olarak; kişisel verilerin korunmasına ve güvenliğinize önem veriyor ve bu kapsamda düzenlediğimiz “6698 Nolu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” hakkında bilgilendirme notumuzu aşağıda bilgilerinize sunuyoruz:

OBSS olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, OBSS’den almış olduğunuz hizmetler, OBSS’ye vermiş olduğunuz hizmetler ve şirket çalışanı olma nedeniyle şirketimize bildirdiğiniz veya şirketimizce temin edilen kişisel verileriniz için, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısı ile sizlere, KVKK çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek istiyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır.

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

OBSS, söz konusu kişisel verileri sadece; “çalışanlarının, müşterilerinin veya diğer kişilerin açık rızasına” istinaden, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; ortak girişim veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi:

Kişisel verileriniz, yürürlükte olan mevzuata uygun şekilde, şirketimiz, iştiraklerimiz, iş birliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkisi bulunan iş ortaklarımız gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi:

Kişisel verilerini OBSS ile paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de  ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri info@obss.com.tr adresine bildirebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi:

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler:

Kişisel verilerin korunması, bizim için önemli bir konudur. OBSS kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. Şirketimiz gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen, web sitesine ve sistemlerine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, OBSS bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Diğer Haklarınız:

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kanun madde 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman info@obss.com.tr adresine e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz.