default-img-alt

KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ADAY AYDINLATMA METNİ

Türkiye’de yerleşik OBSS TEKNOLOJİ A.Ş.  (“OBSS”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, OBSS çalışan adayı/stajyer adayı olmanız nedeniyle şirketimiz ile olan iş ilişkiniz dahilinde; İşleme amacına uygun, ölçülü ve sınırlı nitelikte, OBSS olarak talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; işleneceğini ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sizi aşağıda açıklandığı şekilde veya aşağıdaki açıklanmıyorsa bu süreçte ayrıca bilgilendirerek ve aydınlatarak faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, iş ortaklarımıza aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

OBSS TEKNOLOJİ TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

OBSS, adayların kendileri tarafından sağlanan veya şirket tarafından acık kaynaklardan temin edilen kişisel verileri işleyebilmektedir.
İşlenen Kişisel veriler aşağıda listelenmiştir;

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet tc kimlik, uyruğu ve çalışan adayı tarafından özgeçmişte yer verilmiş diğer kimlik bilgileri ile
Referanslarının Ad, Soyadı

İletişim Verisi

Ev ve kişisel cep telefon numarası, açık adres bilgisi, kişisel e-posta adresi;
Referanslarının telefon numarası ve e-posta adresi;

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Engelli aday olmanız durumunda Engellilik durumu/ tanımı/ yüzdesi;
Tarafımızca talep edilmemesine rağmen tarafınızca özgeçmişinizde açıklanması durumunda dernek/vakıf üyelikleri veya Kan Grubu;

Özlük Verisi

Askerlik bilgisi;
Sürücü Belgesi;
İlgi Alanları;
Özgeçmiş.

Eğitim Verisi

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, bilgisayar bilgisi, aldığı kurslar, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi ve özgeçmişte yer alan diğer eğitim verileri.,

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları.

Çalışma Verisi

Departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, önceki işe giriş/çıkış tarihleri, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu;
Çalıştığı işyerlerinden ayrılma sebepleri, çalıştığı firmaların isimleri;
Çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, ihbar süresi. Son çalıştığı yerdeki ücret ve yan hakları
Staj bilgileri;

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

OBSS tarafından, kişisel verileriniz şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili ürün/hizmetleri sunabilmek ve bu ürün/hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla işlenecektir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
Aşağıda kişisel verilerinizin işleme amaçları yer almaktadır:

Şirketin ana faaliyetlerinin yerine getirilmesi;

OBSS’nin çalışmış olduğu müşterilere ilgili kaynakların yönlendirilebilmesi için adayın özgeçmişinin ismi kapalı bir şekilde müşteri ile paylaşılarak görüşmelerin sağlanması,
Müşteri görüşmelerinin değerlendirilmesi,
Adaylarla iletişimin sağlanması,

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması;

İşyeri güvenliğinin sağlanması,
Kontrollü alanlarda giriş çıkışların kamera ve ziyaretçi kartı ile kontrol edilmesi.
Şirket girişleri için bina ve/veya OBSS resepsiyonu tarafından kimliği kanıtlayıcı bilgilerin talep edilmesi.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması;

Aday verilerinin İnsan Kaynakları sisteminde tanımlanması,
Aday verilerinin sistem üzerinde güncel tutulmasının sağlanması,
Adayların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması,
Şirket etkinlikleri için iletişimin sağlanması,
Kalite kontrolün sağlanması,
Bilgi güvenliği kontrolünün sağlanması,
Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,
İş görüşmesi değerlendirme anketlerinin analizinin yapılması.

Kişisel Verilerinizin Toplama Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

OBSS, kişisel verileri e-posta, İnternet, çevrimiçi platform gibi elektronik ortamlar aracılığıyla elde etmektedir. Kişisel verilerinizin elde edilme sebepleri ise aşağıdaki gibidir:
OBSS’nin şirket kültürüne ve aranan pozisyona uygun aday seçmesine yönelik meşru menfaati
OBSS’nin İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan iş ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bu mevzuatta öngörülen faaliyetleri gerçekleştirmesi
Bizimle paylaştığınız veriler içerisinde özel nitelikli kişisel veri yer alıyorsa ve bizim bu verileri işlemememiz gerekiyorsa açık rıza vermeniz halinde elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması ve Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

OBSS kişisel verileri, yasal ve iş sağlığı/güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümlerin – gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlarla; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,  kurum yer alınan Teknoparklar gibi kamu tüzel kişilerinden gelen usule ve yasaya uygun talepleri karşılamak amacıyla paylaşılabilir.
Bunların dışında aşağıda verilen OBSS’nin faaliyet alanlarına uygun ve işbu dokümanda belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz OBSS’nin yurtiçindeki müşteri ve iş ortaklarıyla sınırlı ve ölçülü şekilde paylaşılmaktadır.

Şirketin tanımlı amacın yerine getirilmesi;

Aday tarafından paylaşılan bilgiler; aday tespit, teknik ve İnsan Kaynakları görüşmeleri ile müşteri görüşmelerinin sağlanması gibi işlemlerinin yürütülmesi için şirket içi çeşitli yazılım programlarında işlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bu veriler, uygulamaların kendi veri kayıt ortamlarında, OBSS cihazlarında saklanmaktadır.
Adayın paylaştığı referansların araştırılması amacının gerektirmesi nedeniyle, referanstaki ilgili şirket/kişi ile paylaşılmaktadır.
Şirketin söz konusu adayın istihdamını bir müşteri projesi için gerçekleştirmesi halinde aday verileriniz ilgili müşteri yetkilileri ile paylaşılmaktadır.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi;

Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla, hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabilmektedir.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması;

Kişisel verilerinizden ulaşım, konaklama, araç tedariki gibi sebeplerle ilgili gerekli olanlar bu konuda çalıştığımız firmalara aktarılmaktadır.


Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Açık rıza vermeniz halinde kişisel verileriniz; hak kazanan adaylara eğitim/seminer verilmesi ve koşulları sağlayan adayların müşteri/iş ortakları ile iş görüşmesi yapması amacıyla yurt dışı seyahatlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması için yurt dışı merkezli seyahat acentesi ve seyahatlerin kolaylaştırılması ve organizasyonu hizmetleri sağlayan şirketlerle ve toplu e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için yurt dışı merkezli toplu e-posta gönderimi sağlayıcılarla ve başvurulan pozisyonun ilişkide olacağı yurtdışında yer alan muhtemel müşteri adayı yetkilileri ile bu amaçlara sınırlı ve ölçülü olarak paylaşılmaktadır v e yurtdışına aktarılmaktadır.

KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
6698 Sayılı Kanun madde 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman kisiselveri@obss.com.tr  adresine e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesinde öngörülen diğer iletişim yöntemlerini de kullanabilirsiniz.
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin OBSS için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

OBSS TEKNOLOJİ A.Ş.

Mersis No: 0633087578400001
İletişim Adresi: İstanbul Sanayi Mah.Teknopark Bulvarı No:1/8a Blk.3.Kat 8301 Kapı No 34906 Pendik/İstanbul
İletişim Linki: https://obss.com.tr/ , kisiselveri@obss.com.tr Telefon : +90 216 688 3436
OBSS veya bağlı şirketleri tarafından Uygulama kapsamında verilen hizmetler çerçevesinde kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve paylaşılması işbu Gizlilik Politikası ve güncellemelerine tabidir.
OBSS kişisel bilgilerinizi işbu Gizlilik Politikası’nda sayılan istisnalar haricinde üçüncü kişilere iletmeyecek ve kullandırmayacaktır.
OBSS, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Açık Rıza Metni

OBSS çalışan adayı veya stajyer adayı iseniz, İstanbul Sanayi Mah.Teknopark Bulvarı No:1/8a Blk.3.Kat 8301 Kapı No 34906 Pendik/İstanbul adresinde yer alan OBSS Teknoloji A.Ş. (“OBSS”) olarak kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımına ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Açık Rıza Metni’ni hazırladık.

Bu metin “Aday Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu sebeple Aydınlatma Metni’ni okumadan bu metni imzalamamanız konusunda sizi uyarmak isteriz.

OBSS tarafından çalışan adayı/stajyer adayı sürecinin yönetilmesi için sözlü/yazılı ve elektronik ortamda tarafınızca verilen kişisel verilerinizin yurtdışında gerçekleştirilecek eğitim/seminer gibi etkinliklere katılmaya hak kazanmanız; koşulları sağlamanız halinde OBSS’nin yurtdışındaki müşteri ve iş ortakları ile iş görüşmesi yapabilmeniz için yurtdışındaki müşteri, iş ortağı veya hizmet sağlayıcılar ile paylaşılmakta olup, tarafınıza e-posta gönderimlerinin yapılabilmesi için de yurt dışı merkezli e-posta gönderimi sağlayıcılarla paylaşılmaktadır.

Bu aktarıma izin vermemeniz halinde yurtdışında bulunan müşterilerle ilgili projeler için değerlendirilemeyecek, yurtdışı eğitim fırsatlarından faydalanamayacak ve bizden e-mail alamayacaksınız. 
Ayrıca ilgili kanunlarca sizin yönlendirmiş olduğunuz özgeçmişinizde bulunan özel nitelikli veri sayılan dernek/vakıf üyeliklerinize ilişkin verileriniz, kan grubunuza ilişkin sağlık verileriniz veya özel nitelikli veri içermesi halinde fotoğraflarınız OBSS Aday Aydınlatma Metni kapsamında belirtilen amaç ve sınırlar doğrultusunda işlenmektedir.
Bu işleme faaliyetine ilgili kanun kapsamında izin vermemeniz halinde sizi aday olarak değerlendiremeyeceğiz, verilerinizi işleyemeyeceğiz.
Yukarıdaki metni okudum ve anladım.

Kişisel verilerimin yukarıda açıklanan şekilde yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına ve Özgeçmişim aracılığı ile OBSS’ye vermiş olduğum özel nitelikli kişisel verilerimin ve sağlık verilerimin OBSS tarafından işlenmesine konu hakkında tereddütte yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak açık rızam ile onay veriyorum.

İş Görüşmesi Sürecinden Sonra Verilerin Saklanması

Açık Rıza Metni

OBSS çalışan adayı veya stajyer adayı iseniz, İstanbul Sanayi Mah.Teknopark Bulvarı No:1/8a Blk.3.Kat 8301 Kapı No 34906 Pendik/İstanbul adresinde yer alan OBSS Teknoloji A.Ş. (“OBSS”) olarak kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımına ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Açık Rıza Metni’ni hazırladık.

Bu metin “Aday Aydınlatma Metni” (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu sebeple Aydınlatma Metni’ni okumadan bu metni imzalamamanız konusunda sizi uyarmak isteriz.

İş görüşmesi süreci sonunda başvurunuzu olumlu değerlendirememiz halinde Aydınlatma Metni kapsamında belirlenen veri işleme amaçları geçersiz hale gelmekte olup 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileriniz yalnızca varsa ilgili mevzuatta belirtilen gerekli olan azami süre kadar saklanabilmektedir. Bu bağlamda, uygun pozisyon açıldığında tarafınızla iletişime geçilebilmesi amacıyla OBSS tarafından kişisel verileriniz saklanmaya devam edilebilmesi için işbu metin ile onayınız alınması gerekmektedir.
Yukarıdaki metinleri okudum ve anladım.

Kişisel verilerimin iş görüşmesi sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde de yeni pozisyon imkanları için OBSS tarafından saklanmasına ve tarafımla iletişime geçilmesi için işlenmesine konu hakkında tereddütte yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak; açık rızam ile onay veriyorum.

İLETİŞİME GEÇİN

Formu doldurun, sizinle en kısa sürede iletişime geçelim.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İstanbul

+90 (216) 688 34 36

Ankara

+90 (312) 265 07 08

OFİSLER

İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı, No:1/8A Blok Pendik 34906

Üniversiteler Mah. Cyberpark Cyberplaza Çankaya/Ankara C Blok 3.Kat

SOSYAL MEDYA

MediumLinkedinFacebookTwitterInstagram
TR